અંજવાળું એટલે પપ્પાનો પર્યાય.


અંજવાળું એટલે પપ્પાનો પર્યાય.

પિતા હોય ત્યાં સદા અંજવાળું જ હોય…..A+

#motivationaltalkbyankitamulani #ankitanivato #father #love #realty #RealStory #reels #explorepage #light