અંતરમાં અનંત સંઘર્ષ ચાલતો હોય, અને તો ય

અંતરમાં અનંત સંઘર્ષ ચાલતો હોય,
 અને તો ય

Dr Ankita Mulani અંતરમાં અનંત સંઘર્ષ ચાલતો હોય, અને તો ય