અલગ અલગ સ્થળોએ કુલ 44 શાખા ધરાવતું "શ્રી ખોડિયાર કાઠિયાવાડી ઢાબા"ની મહેમાનગતિ. ભરૂચ (ગુજરાત)


અલગ અલગ સ્થળોએ કુલ 44 શાખા ધરાવતું "શ્રી ખોડિયાર કાઠિયાવાડી ઢાબા"ની મહેમાનગતિ. ભરૂચ (ગુજરાત)

1 COMMENT

Comments are closed.