આખા સુરતને ગર્વ થાય તેવો સુરતનો યુવાન મહેશ ભુવા કેવું અદભુત કાર્ય કરી રહ્યો છે.! #surat #charity

આખા સુરતને ગર્વ થાય તેવો સુરતનો યુવાન મહેશ ભુવા કેવું અદભુત કાર્ય કરી રહ્યો છે.! #surat #charity

મળવા જેવા માણસની કેટેગરીમાં આવતો મહેશ ભુવા અદ્ભૂત સેવા કરી રહ્યો છે.

4 COMMENTS

  1. પટેલ સમાજ શિવાય કોઈની તાકાત નથી તે સેવાભાવી કાર્ય કરી શકે અમુક લુખ્ખાઓ મૂછ ઉપર તેલ ચોપડીને પોતાની જાતને ઉંચી રાખવાના પ્રયત્નો કરે છે પરંતુ માનવતા જ મોટામાં મોટી જાતિ છે

Comments are closed.