આપણી પાસે જે છે તેનો સમયે ઉપયોગ કરીએ અને

આપણી પાસે જે છે તેનો સમયે ઉપયોગ કરીએ અને

Dr Ankita Mulani આપણી પાસે જે છે તેનો સમયે ઉપયોગ કરીએ અને

આપણી પાસે જે છે તેનો સમયે ઉપયોગ કરીએ અને જે દિશામાં તમે મહેનત કરી રહ્યા છો અને વળતર નથી મળતું તો મહેનત સાચા રસ્તે જ છે ને? આ વાતને સમજાવતી બે મજાની વાર્તાઓ. #motivationaltalkbyankitamulani #ankitanivato #realstory #story #life #richthinker #ankitamulani
Two fun stories explaining this thing. #motivationaltalkbyankitamulani #ankitanivato #realstory #story #life #richthinker #ankitamulani ·