આવનારી દીકરીને સાચવી લેજો. અને દીકરીઓ જે

આવનારી દીકરીને સાચવી લેજો. અને દીકરીઓ જે

Dr Ankita Mulani આવનારી દીકરીને સાચવી લેજો. અને દીકરીઓ જે

આવનારી દીકરીને સાચવી લેજો. અને દીકરીઓ જે પરિવારમાં જાઓ છો તેને પોતાનો માની લેજો. એટલે જીવન જન્નત.

#motivationaltalkbyankitamulani #ankitanivato #shorts #sacrifice #surat #dikari #family