ઉદરે રહેતા બાપ ગિયો, ને જનમતાં મૂઈ મા,

ઉદરે રહેતા બાપ ગિયો, ને જનમતાં મૂઈ મા,

Dr Ankita Mulani ઉદરે રહેતા બાપ ગિયો, ને જનમતાં મૂઈ મા,

ઉદરે રહેતા બાપ ગિયો, ને જનમતાં મૂઈ મા,
ઘણ વીતી ઘણ વિતશે, હજુ ઘણાંય પડશે ઘા.

બાપની છાયામાં સંતાનને દુનિયાના કોઈપણ કાર્યથી થાક નથી લાગતો.

#ankitanivato #motivationaltalkbyankitamulani #બાપ #inspirationalquotes #shorts #love #truelove #life