એવા બનીએ કે આપણું પ્રિયપાત્ર આપણાથી ખોટું ના બોલે…


એવા બનીએ કે આપણું પ્રિયપાત્ર આપણાથી ખોટું ના બોલે…