ક્યારેય ના સાંભળી હોય તેવી અદ્ભુત વાત || Dr. Ankita Mulani || #learning #viral #motivational #reels


ક્યારેય ના સાંભળી હોય તેવી અદ્ભુત વાત || Dr. Ankita Mulani || #learning #viral #motivational #reels

જે અણહકનું છે તેની ઉપર નજર પણ ના નાંખવી, પણ જે તમારા હકનું છે તેને ક્યારેય જતું ના કરવું.

આ વિધાન સમજાવતી ચકલીના સંઘર્ષની કહાની જીવનની દિશા બદલી નાંખશે. એકવાર અવશ્ય સાંભળજો.
જે અણહકનું છે તેની ઉપર નજર પણ ના નાંખવી, પણ જે તમારા હકનું છે તેને ક્યારેય જતું ના કરવું.

આ વિધાન સમજાવતી ચકલીના સંઘર્ષની કહાની જીવનની દિશા બદલી નાંખશે. એકવાર અવશ્ય સાંભળજો.

#diwalivibes #ankitanivato #motivationaltalkbyankitamulani #ankitamulani #rights #Smart