ખાખી ધરનારો યુવાન કેવો હોય? || Dr. Ankita Mulani || #motivation #real #life #reels #shorts


ખાખી ધરનારો યુવાન કેવો હોય? || Dr. Ankita Mulani || #motivation #real #life #reels #shorts

ખંતિલી ખાખી ધરનારની ખુમારી કેવી હોય?
આ દેશનો યુવાન કેવો હોય?
મૃત્યુ પછી પણ કેવી રીતે અમર થવાય?

આ ત્રણેયનો માત્ર એક જ જવાબ.
ખુમારી ભર્યો આ વિડિયો જોવાનો ચૂકાય નહિ.

#ankitanivato #inspirational #motivationaltalkbyankitamulani #seminar #real #story #shorts #armystrong

1 COMMENT

Comments are closed.