ખાનદાન ખોરડું. #ankitanivato #motivation #viral #life


ખાનદાન ખોરડું. #ankitanivato #motivation #viral #life

6 COMMENTS

  1. જેના કુળમાં કંઈક પુન્ય પડયું હોય ત્યાં જ આવા સંતાન પાકે..
    સારુ ખાતર હોય તો પાક સારો પાકે..
    ખૂબ ખૂબ રાજીપો..

Comments are closed.