ગજવે છાતી ને ગજવે છાપરા, ગજવ્યા છે કાંઈ

ગજવે છાતી ને ગજવે છાપરા,
 ગજવ્યા છે કાંઈ

Dr Ankita Mulani ગજવે છાતી ને ગજવે છાપરા, ગજવ્યા છે કાંઈ