ગુજરાતના આ ઐતિહાસિક સ્થળથી તમે બિલકુલ અજાણ જ હશો. / #ankitanivato #viral #information #explorepage


ગુજરાતના આ ઐતિહાસિક સ્થળથી તમે બિલકુલ અજાણ જ હશો. / #ankitanivato #viral #information #explorepage

11 COMMENTS

  1. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
    सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
    उर्वारुकमिव बन्धनान्
    मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

Comments are closed.