ગુજરાતમાં ચાર વાત વખણાય છે. ૧) પટેલોની

ગુજરાતમાં ચાર વાત વખણાય છે.
 ૧) પટેલોની

Dr Ankita Mulani ગુજરાતમાં ચાર વાત વખણાય છે. ૧) પટેલોની