ચૂડો પહેરું ઈનરો, જીનકી આખીયા લાલ, પછી

ચૂડો પહેરું ઈનરો, જીનકી આખીયા લાલ,
 પછી

Dr Ankita Mulani ચૂડો પહેરું ઈનરો, જીનકી આખીયા લાલ, પછી