જાણો સ્થળની મુલાકાત સાથે પૂજારી આ જગ્યાન

જાણો સ્થળની મુલાકાત સાથે પૂજારી આ જગ્યાન

Dr Ankita Mulani જાણો સ્થળની મુલાકાત સાથે પૂજારી આ જગ્યાન

જાણો સ્થળની મુલાકાત સાથે પૂજારી આ જગ્યાનો ઈતિહાસ શું વર્ણવે છે. સૌરાષ્ટ્રની અનેક શિવલિંગમાંની એક અદ્ભુત સ્વયંભૂ પ્રગટ શિવલિંગ. સ્થળ : બુઢેશ્વર મહાદેવ જી. અમરેલી.
(લાખાપાદર અને ધારગણી ગામ નજીક)
#ankitanivato #સૌરાષ્ટ્ર #mahadev #shivling #ઈતિહાસ
One of the many Shivlings of Saurashtra, a wonderful spontaneous manifested Shivling. Place : Budheshwar Mahadev Ji. Amreli.
(Near Lakhapadar and Dhargani village)
#ankitanivato #સૌરાષ્ટ્ર #mahadev #shivling #ઈતિહાસ ·