જીવનમાં સંબંધો હોય એના કરતાં સંબંધોમાં જીવન હોવું જરૂરી છે. #reels #inspiration #motivation #shorts


જીવનમાં સંબંધો હોય એના કરતાં સંબંધોમાં જીવન હોવું જરૂરી છે. #reels #inspiration #motivation #shorts

4 COMMENTS

  1. આપ ,જે સત્યની નજીકથી શીખ અથવા જીવનની જે લાક્ષણિકતાઓ છે,તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે અને ક્યારે,કોની સામે કરવો તે હસતા મુખળે કહો છો તે રીતે મને ખૂબ જ પસંદ છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. … શ્રી હરિ.

Comments are closed.