જૂજ સંબંધો સામે સ્વમાન….A+ #ankitanivato #gujarati #selfrespect #Respect #relationship


જૂજ સંબંધો સામે સ્વમાન….A+ #ankitanivato #gujarati #selfrespect #Respect #relationship

3 COMMENTS

  1. જતું કરવાથી આપણને જ ફાયદો છે મગજમાંથી જગ્યા ખાલી થાય એટલે ત્યાં આપણને ગમતી વસ્તુ ફીટ કરી શકાય.

Comments are closed.