જેના વિચાર શુભ હોય તેને સદાય લાભ જ થાય.

જેના વિચાર શુભ હોય તેને સદાય લાભ જ થાય.

Dr Ankita Mulani જેના વિચાર શુભ હોય તેને સદાય લાભ જ થાય.