જેને મહેનત કરવી હોય તેને ધંધો નાનો હોય કે મોટો કોઈ ફેર નથી પડતો…A+ #struggle #business #smallbiz


જેને મહેનત કરવી હોય તેને ધંધો નાનો હોય કે મોટો કોઈ ફેર નથી પડતો…A+ #struggle #business #smallbiz

2 COMMENTS

Comments are closed.