જ્યારે આપણી જાતને સાચી સાબિત કરવાની હોય ત્યારે દલીલો કરવા કરતાં એક્શનથી સાબિતી આપવી…..A+


જ્યારે આપણી જાતને સાચી સાબિત કરવાની હોય ત્યારે દલીલો કરવા કરતાં એક્શનથી સાબિતી આપવી…..A+