ડિપ્રેશનનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ માટે એક મજાની સત્યઘટના. #success #person #life #motivation #rejection


ડિપ્રેશનનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ માટે એક મજાની સત્યઘટના. #success #person #life #motivation #rejection

2 COMMENTS

  1. અદભૂત મેમ તમે એક આદર્શ પ્રેરણા દાયી છો અને હા તમારી લખેલી કવિતા પણ મારી પાસે છે તમે ખુબ જ હદયને સ્પર્શ એવું અને આધુિનક સમય ને અનુકૂળ કવિત્વ ધરાવો.. તમારા શબ્દો હકીકતમાં પ્રેમાળ અને સ્પષ્ટ તેમજ અદભૂત હોય છે.. તમારી વિચાર શિલા એ ખરેખર ઘણા બધા પુસ્તકોનો સાર પણ કહી શકાય.. મને કવિતા લખવી ખૂબ ગમે છે..

Comments are closed.