તમારું હાડ હોમી દયો છતાંય જે માણહ એની હઠ

તમારું હાડ હોમી દયો છતાંય જે માણહ એની હઠ

Dr Ankita Mulani તમારું હાડ હોમી દયો છતાંય જે માણહ એની હઠ