તારી જ યાદમાં મસ્ત છું

તારી જ યાદમાં મસ્ત છું

Dr Ankita Mulani તારી જ યાદમાં મસ્ત છું