તિરાંગમાં પાંચ રંગો હોય! સત્યઘટના #indianarmy #realstory #children #india


તિરાંગમાં પાંચ રંગો હોય! સત્યઘટના #indianarmy #realstory #children #india

તિરંગામાં કેટલા રંગો હોય છે?
રાષ્ટ્રીયપર્વ નિમિત્તે એક બાળકનો હૃદયદ્રાવક સત્યપ્રસંગ.

#motivationaltalkbyankitamulani #realstory #aarmy #indianarmy #Salute #ankitanivato #indipendenceday