દુનિયાને તમારી ઉપર ભરોસો ના હોય ત્યારે તમારે તમારી ઉપર ભરોસો રાખવાનો. #ankitanivato #trust #viral


દુનિયાને તમારી ઉપર ભરોસો ના હોય ત્યારે તમારે તમારી ઉપર ભરોસો રાખવાનો. #ankitanivato #trust #viral

1 COMMENT

  1. બેન આપે જે પુસ્તક લખ્યું છે વારસદાર તે વાર્તા મેં સૌપ્રથમ વાર રાજભા ગઢવી પાસેથી કચ્છ નું જૂના કટારીયા નામ માં ગામ માં પ્રોગ્રામ માં ને સાલ હતી 2018 માં પ્રોગ્રામ હતો એનું શીર્ષક પટેલ ની દાતારી

Comments are closed.