ધક્કા ધક્કામાં ઘણો ફેર છે…..A+ #unknown #goodwork #God #help #motivational #real #experience


ધક્કા ધક્કામાં ઘણો ફેર છે…..A+ #unknown #goodwork #God #help #motivational #real #experience

5 COMMENTS

  1. સાચી વાત આપણા આપણને બે પ્રકારના ધકકા દેતા હોય છે એક મા આપણને ડાયરેક્ટ ધકકો કે જેમાથી ઉભા થવામાં સમય વધુ ના જાય પણ જે ઈન ડાયરેકટ ધકકો મારે છે એમાં ઉભા થતાં વાર લાગે છે પણ એ ધકકો આપણને વધુ મજબૂત કરે છે.. તમે ખરેખર અદભૂત વાત કરી 😍👍

Comments are closed.