ધારી તાલુકા ભોજલરામ મિત્ર મંડળ (સરકારી ક

ધારી તાલુકા ભોજલરામ મિત્ર મંડળ (સરકારી ક

ધારી તાલુકા ભોજલરામ મિત્ર મંડળ (સરકારી કર્મચારીઓ) દ્વારા આયોજિત 16 માં શૈક્ષણિક સરસ્વતી સન્માન સમારોહ તેમજ સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને સમાજનું, ગામ પરિવારનું ગૌરવ વધારનાર પ્રતિભાઓ, દાતાઓ અને સેવા ગૌરવ સન્માન સમારોહમાં મુખ્ય વક્તા તરીકે ઉપસ્થિત રહેવાનું સદ્દભાગ્ય પ્રાપ્ત થયુ.
આભાર.

#ankitanivato #motivationaltalkbyankitamulani #સૌરાષ્ટ્ર #dhari #inspiration #motivation #gir

Dr Ankita Mulani ધારી તાલુકા ભોજલરામ મિત્ર મંડળ (સરકારી ક
Dr Ankita Mulani ધારી તાલુકા ભોજલરામ મિત્ર મંડળ (સરકારી ક
Dr Ankita Mulani ધારી તાલુકા ભોજલરામ મિત્ર મંડળ (સરકારી ક
Dr Ankita Mulani ધારી તાલુકા ભોજલરામ મિત્ર મંડળ (સરકારી ક
Dr Ankita Mulani ધારી તાલુકા ભોજલરામ મિત્ર મંડળ (સરકારી ક