નવરાત્રી આવી રહી છે, આ વાત ના ભુલાય. #surat #police #navratri #navratri2k23 #viralpost #sefty #2k23


નવરાત્રી આવી રહી છે, આ વાત ના ભુલાય. #surat #police #navratri #navratri2k23 #viralpost #sefty #2k23

નવરાત્રી આવી રહી છે, જો જો હો કોઈની બેન દીકરી એ આપણી પણ બેન દીકરી જ છે.

#ankitanivato #motivationaltalkbyankitamulani #surat #police #navratri #navratri2k23 #viralpost #sefty #2k23

2 COMMENTS

Comments are closed.