પતિના દુઃખમાં દુઃખી ને પતિના સુખમાં સુખી થાય એ જ સાચી પત્ની. #inspire#reels #wife #family #ramayan


પતિના દુઃખમાં દુઃખી ને પતિના સુખમાં સુખી થાય એ જ સાચી પત્ની. #inspire#reels #wife #family #ramayan

#motivationaltalkbyankitamulani #ankitanivato #motivation