પુરુષ ક્યાં નમે છે?…..A+ #ankitanivato #men #women #motivation #three #explorepage #viral #shorts


પુરુષ ક્યાં નમે છે?…..A+ #ankitanivato #men #women #motivation #three #explorepage #viral #shorts

5 COMMENTS

  1. પુરુષ એ હંમેશા સ્ત્રી ની સામે હારેલો જ છે.
    પરંતુ જો સ્ત્રી એવું ઈચ્છતી અથવા ચાહતી હોય કે મારે પુરુષ ને નમાવવો જ છે.
    તો ત્યાં પુરૂષ ક્યારેય નમતો નથી.

Comments are closed.