પોતાની જાતને સેવાર્થી માનતા લોકોને ખાસ જોવા જેવો વિડિઓ. સેવાનું બીજું નામ એટલે કલ્યાણસુંદરમ. #reels

પોતાની જાતને સેવાર્થી માનતા લોકોને ખાસ જોવા જેવો વિડિઓ. સેવાનું બીજું નામ એટલે કલ્યાણસુંદરમ. #reelsસાચી સેવા કોને કહેવાય એ વાત ખૂબ સરળ અને સચોટ રીતે સમજવી હોય તો વિડિઓ અંત સુધી જોવા વિનંતી.🙏🙏🙏

પરસેવા માટે પોતાનો પરસેવો પડે એનું નામ સેવા.
અને સેવાનું બેજોડ ઉદાહરણ એટલે “કલ્યાણસુંદરમ”👌👌👌

#motivationaltalkbyankitamulani #ankitanivato #inspiration #socialmedia #socialwork Shailesh Sagpariya #real #seva

4 COMMENTS

Comments are closed.