બહુ મથે માનવી ત્યારે વિઘો માંડ પવાય, પણ

બહુ મથે માનવી ત્યારે વિઘો માંડ પવાય,
 પણ

Dr Ankita Mulani બહુ મથે માનવી ત્યારે વિઘો માંડ પવાય, પણ