બાપા રામ સીતા રામ સીતા રામ રે સીતા રામ..

બાપા રામ સીતા રામ સીતા રામ રે સીતા રામ..

Dr Ankita Mulani બાપા રામ સીતા રામ સીતા રામ રે સીતા રામ..