મને ભલે જે થવું હોય તે થાય,… બસ તને કાંઈ ના થવું જોઈએ.


મને ભલે જે થવું હોય તે થાય,… બસ તને કાંઈ ના થવું જોઈએ.