મળીયે ફરીથી એક નવા વિષયની સાથે. GPBO ની

મળીયે ફરીથી એક નવા વિષયની સાથે. GPBO ની

મળીયે ફરીથી એક નવા વિષયની સાથે. GPBO ની નવી સ્થપાયેલી “Zircon” વિંગ તેમજ વિઝિટર બિઝનેસમેન/વુમન સાથે. સુરતવાસીઓ ખાસ આમંત્રણ ફ્રી એન્ટ્રી છે. પધારશો. Subject – Work – Life Balance #motivationaltalkbyankitamulani #ankitanivato #inspiration #skills #selfmotivation #Sardardham #zircon #women #empowerment
Subject – Work – Life Balance #motivationaltalkbyankitamulani #ankitanivato #inspiration #skills #selfmotivation #Sardardham #zircon #women #empowerment ·

Dr Ankita Mulani મળીયે ફરીથી એક નવા વિષયની સાથે. GPBO ની