માનસિક અસ્થિર પણ કહે છે દીકરા દીકરી વચ્ચે ભેદભાવ કેમ?…..A+ #life #parents #different #girls #boy


માનસિક અસ્થિર પણ કહે છે દીકરા દીકરી વચ્ચે ભેદભાવ કેમ?…..A+ #life #parents #different #girls #boy