મારી દિવાળી કંઈક આવી છે, તમારી દિવાળી ક

મારી દિવાળી કંઈક આવી છે,
 તમારી દિવાળી ક

Dr Ankita Mulani મારી દિવાળી કંઈક આવી છે, તમારી દિવાળી ક