મારે પણ જીવી લેવું છે


મારે પણ જીવી લેવું છે

10 COMMENTS

  1. ખુબ સરસ કાવ્ય પઠન..
    પણ મેડમજી મુળ રચનાકારને થોડીઘણી પણ ક્રેડિટ આપવાની ઔપચારિકતા દાખવતા સીખો

  2. ખુબ સરસ કાવ્ય પઠન..
    પણ મેડમજી મુળ રચનાકારને થોડીઘણી પણ ક્રેડિટ આપવાની ઔપચારિકતા દાખવતા સીખો

Comments are closed.