મોટા થઈને જવાબદારીઓથી નહાવાનું જ છે તો અત્યારે તેને લોટથી નહાવા દયો…..A+


મોટા થઈને જવાબદારીઓથી નહાવાનું જ છે તો અત્યારે તેને લોટથી નહાવા દયો…..A+