યુવાધનને પ્રેરણા આપતો સત્ય પ્રસંગ. મળેલા

યુવાધનને પ્રેરણા આપતો સત્ય પ્રસંગ. મળેલા

યુવાધનને પ્રેરણા આપતો સત્ય પ્રસંગ. મળેલા સાધન સંસાધનોનો ઉપયોગ હદ વટાવે ત્યારે એ નુકશાનકર્તા છે. પણ આ બેનની જેવો નિર્ણય આપણે પણ લઈ શકીએ જો આપણો સ્ક્રીન ટાઇમ વધુ હોય તો!!
When the use of found tools and resources crosses the limits, it is a loser. But we can also take decision like this sister if we have more screen time !! ·

Dr Ankita Mulani યુવાધનને પ્રેરણા આપતો સત્ય પ્રસંગ. મળેલા
.
.
.
.
.

.
.