લેખમાં મેખ મારી શકાય હો! જાણો કેવી રીતે?#questions #inspiration #reels #parents #fbreels #viral


લેખમાં મેખ મારી શકાય હો! જાણો કેવી રીતે?#questions #inspiration #reels #parents #fbreels #viral

2 COMMENTS

  1. જે ગઢવી કલાકારો ને સંભાળશે એ કોઈ દિવસ અવળા રસ્તે નહિ જાય એ પાકું છે

  2. Sachi vat chhe ankita kthor sadhana aa samy ma sacha sadhu malva ane male to teni aapna par krupa thavi shky nathi pan ma. Bap ni seva karvi aeto aapna thi thai shake tem chhe thanks ankita saras vat kri jay swaminarayan mari ben aabhar

Comments are closed.