શોખ પૂર્ણ કરજો ગામનું તો કામ છે બોલવાનું અને એ બોલશે જ.#ankitanivato #hobby #reality


શોખ પૂર્ણ કરજો ગામનું તો કામ છે બોલવાનું અને એ બોલશે જ.#ankitanivato #hobby #reality

4 COMMENTS

  1. Bavan patel jivta hot to bhavnagar mejej na that ketla Ramji patel na dikra daya jem jingi bashi jat jay ho Amkita ben Amreli district Patidar na gamda bahu sara se tya golo hju salu se bhavnagar na gamda koli se to ketlay daya ni jingi bant ben ji

Comments are closed.