શ્રીમદ્દ ભગવદ્દ ગીતા gita gyan quotes

gita gyan quotes

gita gyan quotes

શ્રીમદ્દ ભગવદ્દ ગીતા યાદ રાખવી ખૂબ જ સહેલી છે. ચાલો હવેથી રોજના એક વિધાનમાં ગીતાજ્ઞાન મેળવીએ.
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે,

Dr Ankita Mulani શ્રીમદ્દ ભગવદ્દ ગીતા gita gyan quotes