સાચું સુખ ક્યાં? #ankitanivato #fbreels #inspiration #shorts #motivation #instrareels #learning


સાચું સુખ ક્યાં? #ankitanivato #fbreels #inspiration #shorts #motivation #instrareels #learning

મહાન સૂફી સંત રાબિયાજીની વાત
સાચું સુખ ક્યાં?

#motivationaltalkbyankitamulani #ankitanivato #fbreels #inspiration #shorts #motivation #instrareels #learning

6 COMMENTS

  1. Smt.shanta Ben Hari bhai gajera shaikshanik sankul na ak karyakram ma bolel tamari line Mane khub j gami hti…"ગુલદસ્તો મેળવવો હોય તો શરૂઆત ફૂલ થી કરવી પડે." Hu tyar thi tamari fan chhu !

  2. ખૂબજ સરસ રીતે જાણવા મળ્યું મનેટો ખરે આક મા આશું આવી ગૈયા ને મારા માતા યાદ ને રદુ આવી હૈયું 😢😢😢

Comments are closed.