સામાજિક તાકાત એકતામાં છે.


સામાજિક તાકાત એકતામાં છે.