સૌને પવિત્ર શ્રાવણ માસના શીતળા સાતમના પર

સૌને પવિત્ર શ્રાવણ માસના શીતળા સાતમના પર

સૌને પવિત્ર શ્રાવણ માસના શીતળા સાતમના પર્વની શુભેચ્છાઓ.
શીતળા માતા આપ સૌના જીવનમાં ચંદ્ર જેવી શીતળતા ભારે અને સૌનું અભરે ભરાય.🙏
#ankitanivato
·

Dr Ankita Mulani સૌને પવિત્ર શ્રાવણ માસના શીતળા સાતમના પર