ભોમિયા વિના મારે ભમવા’તા ડુંગરા, જંગલની

ભોમિયા વિના મારે ભમવા'તા ડુંગરા,
 જંગલની

ભોમિયા વિના મારે ભમવા’તા ડુંગરા,
જંગલની કુંજ કુંજ જોવી હતી,
જોવી’તી કંદરા ને જોવી’તી કોતરો,
રોતાં ઝરણાંની આંખ લ્હોવી હતી. – શ્રી ઉમાશંકર જોશી સૌરાષ્ટ્રની ગાળીયુમાં મીઠેરી મોજ.
#ankitanivato #gir #સૌરાષ્ટ્ર #river
– Mr. Umashankar Joshi Sweet enjoyment in the curse of Saurashtra.
#ankitanivato #gir #સૌરાષ્ટ્ર #river ·

Dr Ankita Mulani ભોમિયા વિના મારે ભમવા'તા ડુંગરા, જંગલની